SỨ MỆNH

Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) là doanh nghiệp xuất bản cung cấp hệ thống kiến thức, phẩm chất và kĩ năng nhằm phát triển các khả năng của con người và vì con người. Chúng tôi đáp ứng những nhu cầu học tập suốt đời của người Việt Nam tương ứng với những đòi hỏi của thời đại. Chúng tôi mong muốn hợp tác với các cá nhân và tổ chức có chung mục đích theo đuổi các giá trị nhân văn và quảng bá kiến thức vì một xã hội tiến bộ.