LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sách khoa học: hướng đến cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng cho hai lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học kĩ thuật – công nghệ. Chúng tôi cũng chú tâm đến những tri thức có thể vận dụng vào đời sống.

Sách giáo dục: cung cấp hệ thống kiến thức cho môi trường giáo dục toàn diện, hướng đến các đối tượng là người học, gia đình và nhà trường.

Các hoạt động văn hóa – giáo dục: Để kiến thức đi vào đời sống, chúng tôi không ngừng kiến tạo các sinh hoạt xã hội bao gồm câu lạc bộ đọc và học, diễn đàn khoa học, cộng đồng giáo dục tích cực; đồng thời liên kết với các cá nhân và tổ chức có chung mục đích.