Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) là doanh nghiệp xuất bản cung cấp hệ thống kiến thức, phẩm chất và kĩ năng nhằm phát triển các khả năng của con người và vì con người.